بازدید آقای دکتر اخلاصی از پگاه اصفهان

بازدید آقای دکتر اخلاصی معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع شرکت صنایع شیر ایران از پگاه اصفهان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *